Her kan du læse om evalueringerne

Om undersøgelsen:
Undersøgelsen er konstrueret som en kombineret 360 graders undersøgelse og en tracking undersøgelse.
Undersøgelsens design og indhold er defineret i et samarbejde imellem ekstern rådgiver Torben Midtgaard og intern arbejdsgruppe fra Randers ungdomsskole, repræsenteret af ledere, undervisere og administrativt personale.
Perspektiveret resultat

360 graders perspektivet er baseret på 3 svarpositioner som er:
– Eleven selv
– Forældrene til eleven
– Læreren
De 3 svarpositioner sikrer at vi får flere perspektiver på oplevelsen af elevens kunnen og udvikling, og ikke kun den oplevelse som eleven selv har, hvilken er biased af flere ting, derunder primært den egen-forståelse eller det selv-billede som eleven har.
Når vi får svar der er biased er der risiko for at resultatet ikke afspejler det vi ønsker at få viden om. Eksempelvist kan to elever, med 100 % ens forudsætninger og kunnen, svare forskellig på en evaluering af egen kunnen, hvis den ene har et overdrevent positivt selvbillede og den anden har et overdrevent negativt selvbillede.
De tre positioner sikrer altså, at vi har at flersidigt perspektiv der tilsammen udgør det samlede perspektiv, som resultatet skal ses ud fra.
Det er i den sammenhæng meget relevant at se på hvor stort eller lille et gap eller hvilken forskel, der er imellem de tre positioners vurderinger.
Udvikling over tid og sammenlignelighed
Vi ønsker at se om der sker en udvikling over tid, og om vi kan sige at Milife påvirker eleverne, forhåbentlig i en positiv retning, da det er formålet med undervisningen.
Det gør vi ved at gennemføre en tracking, eller en før og efter måling.
Tracking gennemføres ved at lade de tre positioner besvare undersøgelsens evalueringstemaer henholdsvis før der gennemføres Milife undervisning og efter der er gennemført Milife undervisning.
Overordnet info om respondentpositionerne:
De 3 forskellige svarpositioner skal vurderes på hver sine præmisser, med hver sine svartendenser og hver sin bias, som man skal tage forbehold for ved læsning af resultaterne.
Eleven selv – vil besvare oplevelsen af egen kunnen ud fra det selv-billede eleven har af sig selv – egen-vurderingen kan eventuelt være urealistisk positiv eller negativ og dermed ikke faktuel.
Forældrene – vil i nogle tilfælde have et idealiseret billede af eleven, og vurderingen vil dermed være mere positiv end det faktuelle. 
Læreren – vil have et billede af eleven der er påvirket af deres interrelationelle forhold – og vurderingen kan dermed være mere positiv eller negativ end det faktuelle.
Læsning og analyse
Ved direkte sammenligning eller benchmarking imellem positionerne i den enkeltstående måling, skal der tages forbehold for svartendenser og bias.
Al bias og alle svartendenser vil typisk være de samme i både præ og postmåling, og man kan derfor for hver position, sandsynliggøre positiv eller negativ udvikling over tid, imellem de to målinger, trods bias og tendenser, idet der er sammenlignelighed over tid.
Elevens udvikling igennem Milife kan dog være med til at skabe en mere positiv selvforståelse, og dermed ændres svarpræmisserne for elevpositionen, hvilket dog netop også skal betragtes som dokumentation for positiv effekt af Milife, selv om det også er en påvirkning af svartendensen og dermed sammenlignelighed over tid.
Ændret svartendens og ringere sammenlignelighed for denne position igennem trackingen, er altså udelukkende positivt qua undersøgelsens formål.
Det er usandsynligt at der vil være markante skift i præmisserne for de andre to svarpositioner i løbet af det år undersøgelsen forløber over, medmindre forældre eller lærere skulle gennemleve markante livsændrende kriser.
Kontrolgruppe
Interviewrækken gennemføres også med en kontrolgruppe hvor Milife undervisningen ikke er gennemført, for at sikre at en udvikling over tid ikke kun skyldes almindelig personlig udvikling typisk for aldersgruppen, eller udvikling forårsaget af andre ting.
Rapporteringshieraki
Rapporten er leveret i en række filtrerede tværsnit betinget af organisationens struktur, for at kunne vurdere hvor de eventuelle effekter er mest udprægede.
Organisations og rapporterings hierakiet er:
  • Region
  • Kommune
  • Skole